Všeobecné obchodní podmínky

I.SMLUVNÍ STRANY
 
1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o provozování internetových služeb (dále jen „ Smlouva“)  uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“)
 
2. Poskytovatel internetových služeb (dále jen „služby“) je společnost Burrito Communications, s.r.o., se sídlem Mexická 581/7, 10100 Praha, identifikační číslo: 27877051, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Mětského soudu v Praze oddíl C, vložka 123516
 
3. Zákazník je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování Služeb.
 
II.UZAVŘENÍ SMLOUVY
 
1. K uzavření Smlouvy dojde vyplněním objednávky Zákazníka na internetových stránkách https://client.tvujweb.cz  na některou ze služeb nabízených Poskytovatelem a současně řádným uhrazením částky dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito VOP.
 
2.Nabídka služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách Poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Posktytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek
 
3. Veškeré nabídky služeb zobrazované na webových stránkách Poskytovatele jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto služeb
 
III.ZÁKLADNÍ POJMY
 
1. Zřízení služby
V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a údaje o službě, přihlašování k ní, připadně konfigurační protokol zašle na emailovou adresu Zákazníka spolu s Daňovým dokladem za uhrazenou zálohovu fakturu nebo výzvu k platbě
 
2. Pozastavení služby
Pozastavením služby se rozumí znefunkčnění dané Služby a/nebo zamezení přístupu k dané Službě. Zákazník současně nemá přístup ani k žádným datům (souborům, databázím), která je Službě patří, a lze je získat pouze prodloužením platnosti Služby nebo uhrazením poplatku za obnovu dat ze zálohy.
 
3. Zrušení služby
Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.
 
4. Zákaznický účet
Zákaznickým účtem se rozumí webové stránky na adrese "http://client.tvujweb.cz" na kterých Zákazník může spravovat fakturační údaje a fakturaci a nastavení svých služeb.
 
5. Autorizace
Autorizací se rozumí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou pod ním vedeny.
 
IV.CENY NABÍZENÝCH SLUŽEB JEJICH ÚČTOVÁNÍ A ÚHRADY
 
1. Za poskytované služby náleží Poskytovateli úplata.
Podkladem pro stanovení výše úplaty, platebního období a případných slev či přirážek je aktuální ceník služeb. Ceník služeb je Zákazníkovi veřejně přístupný na internetových stránkách Poskytovatele.
V případě změny ceníku se zákazníkovi cena za již předplacené období nemění. Nový ceník vstupuje v platnost pro nejbližší platební období, za které dosud nebyla po zákazníkovi požadována platba dle dříve platného ceníku.
 
2. Účetní doklady jsou poskytovány pouze v elektronické podobě a jsou zasílány na emailovou adresu nebo adresy Zákazníka.
 
3. Zákazník odpovídá za to, že v jeho Zákaznickém účtu je uvedena aktuální a funkční emailová adresa a může mu tak být doručena zálohová faktura nebo výzva k platbě za prodloužení provozovaných služeb.Poskytovatel neodpovídá za pozastavení nebo zrušení služeb způsobené tím, že zákazníkova emailová adresa, kterou uvedl při objednávce služby již není funkční a proto mu nemohla být doručena zálohová faktura nebo výzva k platbě.
 
4. Zákazník je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu. Běžná splatnost účetních dokladů je 14 dní. Faktury za jednorázové úkony administrátorů a techniků jsou splatné předem, případně do 7 dnů.
 
5. Zákazník je povinen uvést platný variabilní symbol uvedený na účetním dokladu. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou. Za škody způsobené uvedením chybného variabilního symbolu a možného přerušení nebo zrušení služby odpovídá v plném rozsahu Zákazník.
 
6.Jestliže je jakákoliv faktura, zálohová faktura nebo výzva k platbě neuhrazena 14 dní po splatnosti služby, je Poskytovatel oprávněn službu zrušit.
V takovém případě budou data Zákazníka nenávratně smazána. Pokud má Poskytovatel k dispozici zálohu dat a Zákazník bude chtít tato data získat zpět, případně službu obnovit, Poskytovatel je oprávněn požadovat za tuto službu úhradu podle ceníku.
 
7. Poskytovatel je oprávněn k pozastavení služeb i v případech, kdy Zákazník je v prodlení s platbou jiných služeb Poskytovatele.
 
8. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je Zákazník oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká. Uplatnění reklamace proti výši účtované ceny za službu nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen uhradit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má zákazník právo na vrácení přeplatku z ceny nebo na snížení ceny.
 
V. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA
 
1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je Zákazník povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přes webové rozhraní Poskytovatele.
 
2. Registrovaný Zákazník nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes Zákaznický účet.
 
3. Registrovaný Zákazník nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebylo způsobeno Poskytovatelem.
 
VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
 
1. Poskytovatel zajistí na základě Smlouvy se  Zákazníkem provoz služeb, jejichž rozsah a specifikace je daná objednávkou Zákazníka a nabídkou Poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky.
 
2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu včetně ušlého zisku, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi nebo třetím stranám způsobena v souvislosti s používáním služeb.
 
3. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu v případě, že Zákazníkovi nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto VOP povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy a podobně.Stejně tak neodpovídá za závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Zákazníka, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců, které mohou vzniknou Zákazníkovi nebo jeho odběratelům
 
4. Poskytovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru nebo diskového pole, zejména poruchy pevného disku.
 
5. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry provozovaných služeb a jejich variant. Je však povinen tyto změny předem oznámit Zákazníkovi formou informace na svých webových stránkách
 
6. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Zákazníkem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto VOP nebo zneužití poskytované služby. O tomto podezření je Poskytovatel povinen Zákazníka ihned informovat.
 
7. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru zákazníka ani za činnosti, které jsou Zákazníkem prostřednictvím provozovaných Služeb prováděny.
 
8. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb z důvodu úprav, údržby nebo oprav systémů na kterých jsou služny provozovány. Pokud je to možné informuje Zákazníka o provádění uvedených činností s dostatečným předstihem.
 
9. Posktytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost  nebo nedostupnost služeb, která byla způsobena problémem na straně jeho subdodavatelů nebo vyšší mocí jako je porucha nebo odstávka sítě Internet.
 
10. Vzhledem k povaze emailové komunikace Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé nedoručenou nebo ztracenou emailovou zprávou.
 
 
VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 
1. Zákazních je povinnen používat služby podle nápovědy, návodů a instrukcí Poskytovatele. Je také povinen proškolit v tomto smyslu všechny, kteří se na správe služeb podílejí
 
2. Zákazník je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů tzn. přihlašovacího jména a hesla všech uživatelů, kteří mají přístup do zákaznického účtu pro správu a užívání služeb. Za jakékoliv škody, které  vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Zákazník.
 
3. V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Zákazník povinen závadu písemně. tj e-mailem nebo kontaktním formulářem reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.
 
4. Na případnou kompenzaci z důvodu poruchy služby nemá Zákazník nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Poskytovatelem, služba je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Zákazníka, nebo Zákazník písemně neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti.
 
5. Zákazník nesmí žádným způsobem manipulovat se systémem a daty poskytovatele, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému poskytovatele nebo Vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení sítě nebo jiné části systému poskytovatele nebo třetích osob
 
6. Je zakázáno využívat služeb Poskytovatele pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (v odborné terminologii označované jako "spam").
 
7. Umístění obsahu s erotickou a pornografickou tématikou na zařízeních Poskytovale je možné pouze po předchozí dohodě mezi Zákazníkem a Poskytovalem. Bez této dohody je umístění, šíření a stahování takového obsahu zakázáno.
 
8. Pokud Zákazník mění tarif služby nebo z nevyhnutelných technických důvodů na straně Poskytovatele, má Poskytovatel právo požádát Zákazníka o změnu IP adres(y) jeho serveru. Zákazník se zavazuje provést změnu v nejkratším možném termínu a původní IP adresy uvolnit.
 
 
VIII. VYLOUČENÍ Z PROVOZU
 
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany zákazníka.
 
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě, že Zákazník využívá služby Poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
 
IX. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJI ZÁNIK
 
1.Dobu trvání smlouvy a její zánik určují Smluvní podmínky konrétních služeb, které jsou nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek
 
2. Při ukončení provozování služby nezaniká zákazníkova povinnost uhradit všechny nezaplacené zálohové faktury a faktury.
 
X. OCHRANA INFORMAcÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
1. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je Poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro Poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.
 
2. Poskytovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, o kterých se dozvěděli během trvání Smlouvy. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání Smlouvy ani po jejím zániku.
 
XI. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 
 
1. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.
 
2. Znění VOP může Poskytovatel kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Pokud i po změně Smlouvy, VOP nebo dalších souvisejících dokumentů ponechá Zákazník svoje služeb v provozu, dává tím najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a akceptuje je pro další provoz svých služeb,
 
 
3.Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.3.2013.

 

  • 0 Uživatelům pomohlo
Byla tato odpověď nápomocná?

Související Články

Získání hesla ke stránkám uloženého ve webovém prohlížeči

Jak získat heslo na webové stránky uložené v prohlížeči? Ukážeme si příklad pro nejpoužívanější...